Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner!

Procedure Ereleden / lid van verdienste

Procedure en voordracht ereleden, leden van verdienste Sportclub Rijssen

In 2022 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming van een Lid van Verdienste of Erelid. Leden van Verdienste en ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging Sportclub Rijssen.

Algemeen

Leden van Verdienste en Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als Lid van Verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van Sportclub Rijssen kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als Lid van Verdienste.

Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als Lid van Verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van Verdienste moet een lid van Sportclub Rijssen aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben binnen Sportclub Rijssen om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Leden van verdienste worden niet vrijgesteld van contributie maar krijgen wel een prominente plek op de website en in de kantine van Sportclub Rijssen.

Een lid van verdienste moet:

 • Lid zijn van Sportclub Rijssen.
 • Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid.
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies.
 • Geen huidig bestuurslid zijn.

Ereleden

Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “Leden van Verdienste”, maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. Ereleden van Sportclub Rijssen krijgen eveneens een prominente plek op de website en in de kantine.

Een Erelid moet:

 • Lid zijn van Sportclub Rijssen.
 • Door actief een aantal werkzaamheden uitgevoerd te hebben die een beduidende en aantoonbare meerwaarde voor de vereniging hebben opgeleverd.
 • Persoon dient ruim 20 jaar actief als vrijwilliger of lid te zijn geweest binnen de vereniging of in diverse commissies of werkgroepen.
 • Persoon dient zitting in het bestuur te hebben gehad.
 • Geen huidig bestuurslid zijn.

Procedure voordragen Ereleden of Leden van Verdienste

 1. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk/per mail worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Ook kan het bestuur zelf een lid voordragen.
 2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden meegedeeld.
 3. Het definitief benoemen van een Erelid of Lid van Verdienste en het onderscheiden van het betreffende lid wordt door het bestuur gedaan in de eerstvolgende algemene gelegenheid (ledenvergadering, nieuwjaarsreceptie, enz.).
 4. Op het eerste jaar (2022) na, kan er per jaar maximaal 1 erelid worden voorgedragen en maximaal 3 leden van verdienste. Het bestuur bepaald uiteindelijk of iemand ook daadwerkelijk wordt voorgedragen.

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van Sportclub Rijssen